Viết về Phi chính phủ – Non-governmental Organization

Ngay từ những năm đầu đại học, tôi đã xác định ra trường tôi sẽ làm cho các tổ chức PCP. Bởi lý do đơn giản là làm việc ở đó tôi sẽ có nhiều cơ hội và vẫn có […]