Reverse Culture Shock – Shock văn hóa ngược

Khi sang Mỹ, mình không hề phải đối mặt với Culture Shock, vậy mà khi trở về Việt Nam, mình mới được trải nghiệm cái gọi là Culture Shock. Thực sự những gì mình đang phải đối mặt đang làm […]